ورود  
 
   
Skip Navigation Links.
Collapse فقهفقه
Collapse اقسام مطهراتاقسام مطهرات
Collapse آبآب
Collapse اقسام آبهااقسام آبها
Collapse آب مطلق آب مطلق
Collapse کرکر
علم به کر بودن آب
جاری
باران
چاه
قلیل
قلیل
آب مضاف
Collapse کیفیت تطهیر با آبکیفیت تطهیر با آب
تطهير لباس متنجّس به بول
نحوة تطهير شيء متنجّس به غير بول
شستشو با ماشين لباسشويي اتوماتيک
ازاله چربي با آب در ملاقات با نجاست
احکام آبها
Collapse زمينزمين
معيار در ازالة‌ نجاست با قدم و راه رفتن
Collapse آفتابآفتاب
تابش آفتاب به برگ يا ساقة‌ درخت
استحاله
کم شدن دو سوم آب انگور
Collapse انتقالانتقال
انتقال نجاست با چند واسطه
اسلام
تبعيت
برطرف شدن عين نجاست
غايب شدن مسلمان
استبراء حيوان نجاستخوار
Collapse اقسام نجاساتاقسام نجاسات
بول (خون جهنده دار غیرحلال گوشت)
غائط (خون جهنده دار غیرحلال گوشت)
مني
مردار
Collapse خونخون
دندان مصنوعي يا پرکرده در دهان نجس و حکم ملاقي آن
خون در تخم مرغ
عدم توجه وعلم به وجود زخم دست در حين کار با آب
خون بکارت در لباس نمازگزار
سگ
خوک
Collapse شراب (مست کننده و در اصل روان باشد)شراب (مست کننده و در اصل روان باشد)
الکل سفيد
الکل صنعتي،عطريات و مواد مخلوط به الکل
الگل طبیعی در نوشابه های مجاز
پختن يا سرخ کردن کشمش
حکم جوشیدن چنددانه انگور در میوه های دیگر
فقاع (شراب مخصوصي که از جو گرفته مي شود)
کافر
عرق شتر نجاستخوار
Collapse احکام ظرفهااحکام ظرفها
نحوه ی تطهير ظرف نجس
Collapse احکام تخلياحکام تخلي
استبراء
Collapse راه ثابت شدن نجاست(احکام وسواسي)راه ثابت شدن نجاست(احکام وسواسي)
يقين خود انسان
Collapse گفته کسي که آن شيء در اختيار اوست (ذواليد)گفته کسي که آن شيء در اختيار اوست (ذواليد)
اعتبار قول بچه در تطهير
شهادت دو نفر عادل
Collapse احکام عمومي مطهرات و نجاساتاحکام عمومي مطهرات و نجاسات
تبديل بخار آب متنجّس به آب
حکم روغن مار و نماز با آن
     
 
     
  ================================================================