ورود  
 
   
Skip Navigation Links.
Collapse فقهفقه
Collapse اقسام مطهراتاقسام مطهرات
Collapse آبآب
Collapse اقسام آبهااقسام آبها
Collapse آب مطلق (کر، جاري، باران،  چاه، قليل )آب مطلق (کر، جاري، باران، چاه، قليل )
علم به کر بودن آب
نحوه ی تطهير ظرف نجس
تطهير لباس متنجّس به بول
نحوة تطهير شيء متنجّس به غير بول
شستشو با ماشين لباسشويي اتوماتيک
ازاله چربي با آب در ملاقات با نجاست
آب مضاف
کیفیت تطهیر با آب
احکام آبها
Collapse زمينزمين
معيار در ازالة‌ نجاست با قدم و راه رفتن
Collapse آفتابآفتاب
تابش آفتاب به برگ يا ساقة‌ درخت
استحاله
کم شدن دو سوم آب انگور
Collapse انتقالانتقال
انتقال نجاست با چند واسطه
اسلام
تبعيت
برطرف شدن عين نجاست
غايب شدن مسلمان
استبراء حيوان نجاستخوار
Collapse اقسام نجاساتاقسام نجاسات
بول (خون جهنده دار غیرحلال گوشت)
غائط (خون جهنده دار غیرحلال گوشت)
مني
مردار
Collapse خونخون
دندان مصنوعي يا پرکرده در دهان نجس و حکم ملاقي آن
خون در تخم مرغ
عدم توجه وعلم به وجود زخم دست در حين کار با آب
خون بکارت در لباس نمازگزار
سگ
خوک
Collapse شراب (مست کننده و در اصل روان باشد)شراب (مست کننده و در اصل روان باشد)
الکل سفيد
الکل صنعتي،عطريات و مواد مخلوط به الکل
Collapse الگل طبیعی در نوشابه های مجازالگل طبیعی در نوشابه های مجاز
حکم جوشیدن چنددانه انگور در میوه های دیگر
پختن يا سرخ کردن کشمش
فقاع (شراب مخصوصي که از جو گرفته مي شود)
کافر
عرق شتر نجاستخوار
احکام ظرفها
Collapse احکام تخلياحکام تخلي
استبراء
Collapse راه ثابت شدن نجاست(احکام وسواسي)راه ثابت شدن نجاست(احکام وسواسي)
Collapse يقين خود انسان يقين خود انسان
اعتبار قول بچه در تطهير
گفته کسي که آن شيء در اختيار اوست (ذواليد)
شهادت دو نفر عادل
Collapse احکام عمومي مطهرات و نجاساتاحکام عمومي مطهرات و نجاسات
تبديل بخار آب متنجّس به آب
حکم روغن مار و نماز با آن
     
 
     
  ================================================================